Lesvoorwaarden

Kandidaat: de persoon die met Autorijschool Modante te Gouderak een overeenkomst is aangegaan tot het volgen van een rijopleiding categorie B.Autorijschool: de instantie die de rijopleiding categorie B verzorgt voor de kandidaat.

CBR: Centraal Bureau Rijvaardigheid; officiële exameninstantie in Nederland.

Rijles: een rijles duurt bij ons een heel klokuur (60 minuten).

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B. Zij zijn van toepassing op kandidaat, (rij)instructeurs die voor Autorijschool Modante, gevestigd Snip 60 te Gouderak, de opleiding verzorgen.

Artikel 2: Opleiding (praktijk en/of theorie)

De opleiding wordt gegeven door bevoegde, (WRM) gecertificeerde (rij)instructeurs. De praktijkopleidingen worden gegeven aan de kandidaat.

Artikel 3: Praktijkexamen

 1. Indien het praktijkexamen wegens weersomstandigheden of andere reden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de autorijschool de gemaakte kosten voor eventueel extra rijlessen bij de kandidaat in rekening.
 2. Bij het niet tijdig aanwezig of annuleren van de kandidaat voor een examen zullen de kosten voor dit examen bij de kandidaat in rekening worden gebracht door de autorijschool, alsof het examen plaats zou hebben gevonden.
 3. De kandidaat is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen om één of meerdere van onderstaande redenen:
  a: De kandidaat kan vanwege ziekte niet deelnemen aan het praktijkexamen. Dit dient aan de autorijschool te worden aangetoond door middel van een doktersverklaring te tonen binnen zeven dagen na de oorspronkelijke examendatum. Bij akkoord van deze verklaring door het CBR zullen de annuleringskosten van €19,50 door de autorijschool in rekening worden gebracht bij de kandidaat.
  b: de kandidaat kan vanwege het overlijden van een familielid tot en met de tweede graad van de kandidaat of van de rijinstructeur niet deelnemen aan het praktijkexamen. Het overlijden heeft plaatsgevonden binnen vier dagen voor het praktijkexamen of het betreffende familielid wordt op de dag van het praktijkexamen begraven of gecremeerd. Het overlijden dient te worden aangetoond door een overlijdensakte te tonen aan de autorijschool en het CBR.
  c: de kandidaat kan niet deelnemen aan het praktijkexamen doordat het lesvoertuig of een ander, vervangend lesvoertuig, op het praktijkexamen niet ter beschikking staat.
  d: de kandidaat kan niet deelnemen aan het praktijkexamen doordat het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De autorijschool zorgt in de gevallen genoemd onder artikel 3, 3c,3d voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen zonder extra kosten hiervoor in rekening te brengen bij de kandidaat.
 4. Indien de autorijschool het praktijkexamen voor de kandidaat heeft gepland en gereserveerd, dient de kandidaat zelf zorg te dragen voor tijdige aanwezigheid en voor de benodigde documenten.

Artikel 4: facturatie, betaling en incasso

 1. De kandidaat vult voor of tijdens de rijopleiding (maar in elk geval uiterlijk voor het praktijkexamen) een inschrijfformulier volledig in. De kandidaat is de afnemer van de gekozen (rij)opleiding en tevens debiteur van de autorijschool.
 2. De autorijschool factureert aan de kandidaat. Kiest de kandidaat voor contante betaling, dient deze betaling aan het begin van de les plaats te vinden.
 3. Indien er niet wordt gekozen voor automatische incasso dient de kandidaat er zorg voor te dragen dat de factuur binnen twee weken na factuurdatum wordt voldaan aan de autorijschool.
 4. Bij niet tijdige betaling (hetzij door zelf overmaken, hetzij door niet toegestane incasso door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of geen akkoord incasso door bank) zal de autorijschool de kandidaat hierover telefonisch, hetzij schriftelijk of per email informeren. De autorijschool zal de kandidaat verzoeken de factuur alsnog zelf aan de autorijschool over te maken, c.q. voor voldoende saldo op de rekening zorg te dragen.
 5. Indien hierna alsnog geen betaling door de autorijschool wordt ontvangen, zal een aanmaningstraject worden gestart door de autorijschool. Bij geen reactie en betaling zal de uiteindelijke incasso uit handen worden gegeven door de autorijschool aan een incassobureau. De kandidaat zal tijdig worden geïnformeerd, alvorens de incasso uit handen wordt gegeven aan de gerechtsdeurwaarder. De kandidaat heeft dan nog eenmaal vijf dagen de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting jegens de autorijschool te voldoen. De extra bijkomende rente en kosten komen volledig voor rekening van de kandidaat.
 6. Bij niet tijdige betaling is de autorijschool gerechtigd de toekomstige (rij)lessen en de (nog te reserveren) examens te annuleren. De eventuele kosten voor annulering komen alsnog voor rekening van de kandidaat.
 7. De korting die de kandidaat krijgt bij het afnemen van een pakket is gebaseerd op het volgen van een volledige rijopleiding inclusief 1 normaal praktijkexamen.
 8. De kandidaat dient voor de start van de rijopleiding een Eigen Verklaring te verzorgen. De kandidaat dient zijn/haar Eigen Verklaring mee te nemen naar zijn/haar eerste rijles.

Artikel 5: Verplichtingen autorijschool

 1. De autorijschool zorgt voor gediplomeerde begeleiding in de vorm van (rij)instructeurs voor de kandidaat.
 2. De autorijschool zal een opleiding verzorgen waarbij kwaliteit en veiligheid de speerpunten zijn. Tevens zal de autorijschool de kandidaat zo goed als mogelijk tot het CBR examenniveau opleiden.
 3. De autorijschool kent geen examengaranties toe. Dit, aangezien er een aantal onvoorziene omstandigheden kunnen zijn, naast de opleiding, die er toe kunnen leiden dat de kandidaat het examen niet met een voldoende aflegt. Voorbeelden van deze omstandigheden kunne zijn: zenuwen kandidaat, privé en/of weersomstandigheden).
 4. De autorijschool zorgt voor een goed onderhouden en tevens APK en CBR goedgekeurd lesvoertuig.
 5. Bij het niet doorgang kunnen vinden van een (rij)les of het examen zal de autorijschool haar uiterste best doen de (rij)les of examen alsnog doorgang te kunnen laten vinden. Dit kan eventueel door een andere instructeur of lesvoertuig of locatie op te geven aan de kandidaat. Indien voorgenoemde niet mogelijk is, zal de autorijschool de kosten hiervoor niet in rekening brengen van de kandidaat.
 6. De autorijschool zorgt voor lesvoertuigen die in ieder geval WA zijn verzekerd.

Artikel 6: Verplichtingen kandidaat

 1. De kandidaat dient alle aanbevolen en geplande rijlessen van de autorijschool te volgen om zo voldoende opgeleid te zijn om het CBR examen met goed gevolg af te kunnen leggen.
 2. De kandidaat ontvangt lesrooster(s) van de autorijschool, gemaakt in samenspraak met de kandidaat. De kandidaat dient ervoor zorg te dragen aanwezig te zijn op datum, tijd en plaats van de gemaakte afspraak. De (rij)instructeur neemt bij praktijklessen een wachttijd in acht van 15 minuten op de afgesproken datum en plaats. Voor de praktijktoetsen dient de kandidaat uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de toets/examen zich te melden met de juiste documenten. Aangezien hier een (af)meldingsplicht geldt voor de autorijschool aan het CBR kan de leraar/(rij)instructeur in dit geval geen wachttijd aanhouden en zullen de toetsen en/of examens gestart worden zonder de te late kandidaat. De kosten voor de volledige toets/examen zullen in dit geval volledig in rekening worden gebracht bij de kandidaat.
 3. De kandidaat kan een gemaakte (rij)les uiterlijk 2 werkdagen voor de afgesproken tijd afzeggen, zonder verdere opgaaf van reden. Voor examens en praktijktoetsen geldt geen afzegging zonder opgaaf van reden.
 4. De kandidaat kan de rijles, het examen of de toets afzeggen door middel van een email te sturen naar info@autorijschoolmodante.nl.
  Dit met inachtneming van de in artikel 6, lid 3 genoemde termijnen. Bij niet in achtneming van de genoemde termijn dient de rijles doorbetaald te worden.
 5. De kandidaat kan in overleg met de rijschool tijdelijk stoppen met rijlessen. Dit zou kunnen door omstandigheden als het niet op tijd behalen van het theoriecertificaat. De kandidaat wordt daarna wel weer achteraan geplaatst in de wachtlijst.
 6. De kandidaat is verplicht alle aanwijzingen van de leraar, (rij)instructeur of examinator op te volgen tijdens de rijlessen, examens of praktijktoetsen.
 7. De kandidaat is verplicht de door de autorijschool gevraagde documenten te kunnen overleggen en de in te vullen documenten naar waarheid in te vullen.
 8. De kandidaat dient in het bezit te zijn van een theoriecertificaat categorie B en een Eigen Verklaring, alvorens deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen categorie B.
 9. De kandidaat zorgt voor een tijdige betaling aan de autorijschool; zie hiervoor tevens artikel 4.
 10. De kandidaat kan de opleiding eerder beëindigen; zie hiervoor verder artikel 8.
 11. De kandidaat dient schoon en verzorgd in de lesauto te verschijnen. Daarnaast dient de kandidaat een goed schoeisel te dragen. Daaronder wordt verstaan: dichte schoenen. Slippers zijn uitgesloten.
 12. De kandidaat mag niet zonder overleg en toestemming van de instructeur of eventueel derden, foto's, filmpjes of ander materiaal van de rijles of rijschool, op social media plaatsen of anderzijds naar buiten brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De kandidaat is niet aansprakelijk voor de schades van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de rijles of praktijkexamen onder begeleiding van een bevoegde en gediplomeerde rijinstructeur en/of examinator.
 2. De kandidaat is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties die tijdens de les worden opgelopen door verkeersovertredingen (bijvoorbeeld het niet houden aan de wettelijke gestelde snelheid, door rood licht rijden, tenzij deze worden opgelopen doordat de instructies van de instructeur of examinator niet door de kandidaat worden opgevolgd en/of al dan niet opzettelijk worden genegeerd door de kandidaat.
 3. De autorijschool is niet aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de kandidaat door bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid zouden kunnen beïnvloeden.
 4. De autorijschool is niet aansprakelijk voor schades die het gevolg zijn van het negeren van de instructies van de rijinstructeur door de kandidaat.
 5. De autorijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de kandidaat onbevoegd blijkt het voertuig te besturen.

Artikel 8: Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de autorijschool jaar verplichtingen niet nakomt kan de kandidaat zonder extra kosten de (rij)opleiding beëindigen.
 2. De kandidaat kan de (rij)opleiding en de nog te geven lessen schriftelijk beëindigen zonder opgaaf van reden, rekening houdend met de genoemde termijnen in artikel 6, lid 3.
 3. De autorijschool is gerechtigd de (rij)opleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen de autorijschool en de kandidaat de kwaliteit en/of veiligheid van de rijlessen en/of opleiding negatief beïnvloedt.
 4. Indien de kandidaat de rijopleiding voortijdig wil beëindigen, wordt de korting verrekend zoals die in het pakket zit. Daarnaast wordt €50,- administratiekosten verrekend.

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. Indien de kandidaat niet tevreden is en met betrokken persoon geen overeenstemming bereikt, kan er een klacht ingediend worden. Dit kan schriftelijk (aangetekend per briefpost) of per e-mail aan info@autorijschoolmodante.nl. De autorijschool zal binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging terugsturen per e-mail. Binnen vier weken zal er een inhoudelijke reactie vanuit de autorijschool volgen. Hierin staat tevens vermeld hoe naar de mening van de autorijschool deze klacht wordt afgehandeld.
 2. Indien u alsnog niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt u contact opnemen met de consumentenbond, eventueel met tussenkomst van uw rechtsbijstandverzekering.
 3. Heeft u een vraag of klacht over het examen? Dan dient u contact op te nemen met het CBR.